Welke rechten heb ik als cliënt?

U hebt een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgaanbieder u niet behandelen zonder uw toestemming. En als u niet tevreden bent, hebt u het recht om een klacht in te dienen.

Recht op informatie over gezondheid en behandeling

Als cliënt hebt u recht op duidelijke informatie. Zo kunt u een goede beslissing over uw behandeling nemen. U kunt pas een goede beslissing nemen als de zorgaanbieder u op een begrijpelijke manier informeert over bijvoorbeeld:

  • de behandelingen die nodig zijn en de eventuele risico’s;
  • de mogelijke andere oplossingen voor uw gezondheidsprobleem.

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De zorgaanbieder informeert dan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn meestal de ouders/verzorgers, een gemachtigde of een mentor. Voor kinderen vanaf 12 jaar geldt, dat zowel zij als hun ouders/verzorgers informatie over behandeling krijgen. Cliënten vanaf 16 jaar krijgen zelf de informatie van de zorgaanbieder.

Toestemming cliënt voor behandeling

Een zorgaanbieder mag u alleen behandelen als u daarvoor toestemming geeft. Behalve als het om een noodsituatie gaat en de zorgaanbieder niet op de hoogte is van uw wensen. Of kinderen zelf mogen beslissen over de behandeling hangt af van hun leeftijd.
Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Als u te maken krijgt met een gedwongen opname, moet er iets ernstigs aan de hand zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen, en de opname is de enige manier om dat gevaar op te heffen. Dit staat in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Medisch dossier en privacy

Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgaanbieders.
U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk een verzoek doen. Een verzoek tot inzage doet u bij uw zorgaanbieder. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Uw medisch dossier wordt 15 jaar bewaard. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens eerder te laten vernietigen. Een zorgaanbieder mag dit weigeren.

Zorgaanbieders moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

 

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.