Tuchtrechter

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg stelt op basis van de klacht vast of de zorgaanbieder zijn werk goed gedaan heeft. Als dat niet het geval is, verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond en kan het de zorgaanbieder een maatregel opleggen. Niet alle zorgaanbieders vallen onder het tuchtrecht. De uitspraak van de tuchtrechter is bindend.

Voorwaarden

Zorgaanbieders die onder tuchtrecht vallen

Klacht indienen

Vooronderzoek

Zitting

Uitspraak

Kosten

Niet tevreden over de uitspraak

Vragen

Voorwaarden

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg behandelt alleen klachten die onder de tuchtnormen vallen. Dit zijn normen waaraan het tuchtcollege toetst of de zorgaanbieder zorgvuldig heeft gehandeld. In de praktijk kunt u veel uiteenlopende klachten voorleggen aan het tuchtcollege. Bijvoorbeeld als uw zorgaanbieder:

 • een fout maakte tijdens een operatie;
 • een verkeerde diagnose stelde;
 • onvoldoende informatie gaf over de behandeling;
 • u onterecht niet doorverwees naar een andere zorgaanbieder.

Meer informatie over de tuchtnormen vindt u op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Zorgaanbieders die onder tuchtrecht vallen

Alle zorgaanbieders die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het tuchtrecht. Dat zijn:

 • artsen (bijvoorbeeld de huisarts of een medisch specialist)
 • tandartsen
 • apothekers
 • verloskundigen
 • fysiotherapeuten
 • verpleegkundigen
 • psychotherapeuten
 • gezondheidszorgpsychologen

De titels van deze 8 zorgaanbieders zijn wettelijk beschermd. Dat betekent dat iemand deze titels alleen mag gebruiken als hij is ingeschreven in het BIG-register. Registratie vindt plaats als de zorgaanbieder een opleiding, die aan bepaalde eisen voldoet, heeft afgerond. Op de website van het BIG-register kunt u kijken of uw zorgaanbieder is ingeschreven. Het tuchtrecht is ook van toepasing op de physician assistant, de verpleegkundig specialist en de klinisch technoloog.

Klacht indienen

U kunt een klacht schriftelijk indienen bij het tuchtcollege in de regio waar de zorgaanbieder woont. Er zijn 5 regio’s. U vindt de adressen van de regionale tuchtcolleges op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op deze website vindt u ook een voorbeeld van een klachtbrief. U kunt zelf een brief schrijven of iemand machtigen dit voor u te doen. U moet uw klacht binnen 10 jaar na de gebeurtenis indienen.

Vooronderzoek

De behandeling van uw klacht begint met een vooronderzoek. Beide partijen kunnen dan hun standpunt mondeling of schriftelijk toelichten. Het tuchtcollege kijkt vervolgens of het de klacht gaat behandelen.

Zitting

Als het tuchtcollege uw klacht in behandeling neemt, volgt doorgaans een zitting. Zowel u als uw zorgaanbieder mag hierbij aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Tijdens de zitting kunt u uw klacht mondeling toelichten. Het tuchtcollege kan u ook vragen stellen of deskundigen en getuigen oproepen. U kunt iemand meenemen naar zo’n zitting of iemand machtigen namens u op te treden. U kunt zich ook bij laten staan door een jurist.

Uitspraak

Ongeveer 2 maanden na de zitting doet het tuchtcollege uitspraak. Als het college vindt dat uw klacht gegrond is, kan het een maatregel opleggen. Een maatregel is bijvoorbeeld een waarschuwing. Alle mogelijke maatregelen staan op de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen.

Kosten

Behandeling van uw klacht door de tuchtrechter is gratis, behalve als uzelf getuigen en deskundigen oproept. Eventuele kosten zijn dan voor eigen rekening. Ook het inhuren van een advocaat kost geld. Soms hebt u recht op een toegevoegd advocaat. Dat betekent dat de overheid (een deel van) die kosten voor haar rekening neemt. Meer informatie kunt u krijgen bij een Juridisch Loket bij u in de buurt.

Niet tevreden over de uitspraak

Als uw zorgaanbieder een maatregel krijgt opgelegd door het regionale tuchtcollege, kan hij in beroep gaan. Als het tuchtcollege uw klacht (deels) ongegrond of niet ontvankelijk verklaart (bijvoorbeeld omdat uw klacht niet over een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar gaat), kunt u als klager in hoger beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact op met het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of het Landelijk Meldpunt Zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.